Kontakt

Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA

Reklamná, obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť.

IT správa, outsorcing.

 

 

 

„Váš ilustrátor, reklamný a obchodný partner“

 

 

 

 

 

IČO: 51113341, DIČ: 1046898314

Číslo účtu:

IBAN: SK4783300000002401818187

BIC: FIOZSKBAXXX

Nie som platca DPH

 

tel.: +421 918 525 712

e-mail: ilustrator@veselareklama.sk

e-mail: obermajer@veselareklama.sk

www:     www.veselareklama.sk

facebook: ilustracie Obermajer

 

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽBY (VOP)

Spoločnosť Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA so sídlom Varšavská 7, 831 03 Bratislava, IČO: 51113341 Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. 1 v spojení s § 66b ods. 2 písm. a) podľa § 47 ods. 2 v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, / OU-BA-*OZP1-2017/086834-2 č. živnostenského registra 110-260697 (ďalej len „zhotoviteľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) :
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanoveniami § 273 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a sú nedeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o dielo, objednávok, popr. iných typov zmlúv / ďalej aj ako „zmluva“/, uzavretých medzi objednávateľom a zhotoviteľom ktorých predmetom je poskytnutie služieb a dodávok ponúkaných zhotoviteľom alebo iné plnenia poskytované zhotoviteľom.

I. Všeobecná časť
Tieto VOP platia pre všetky dodávky a iné plnenia poskytované spoločnosťou Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA. Odchýlky od týchto VOP a vedľajšie dohody si vyžadujú k svojej platnosti formu písomnej zmluvy. Odchýlne zmluvné dojednania majú prednosť pred znením týchto VOP. Od písomnej formy sa môže upustiť iba na základe písomnej dohody zmluvných strán. Obchodné podmienky objednávateľa sú súčasťou zmlúv len v prípade, že ich zhotoviteľ pre konkrétne zmluvy výslovne a písomne uzná. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu zhotoviteľa vylúčiť platnosť týchto VOP alebo ich časti.

II. Ponuka, uzavretie zmluvy o dielo
Predmet zmluvy zodpovedá aktuálnej ponuke služieb spoločnosti Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA, s ktorými je klient – objednávateľ oboznámený pred uzatvorením zmluvy. Svojim podpisom klient vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou služieb spoločnosti Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA

Zmluva sa uzatvára na základe písomnej objednávky objednávateľa a je uzavretá buď okamihom písomného podpísania zmluvy jej účastníkmi, alebo potvrdenia objednávky zhotoviteľom, alebo postupom podľa ustanovenia § 275 ods. 4 Obchodného zákonníka, tj. vyjadrením súhlasu zhotoviteľa s objednávkou objednávateľa ako návrhom na uzavretie zmluvy prevedením určitého úkonu, najmä sa jedná o zahájenie vykonávania prác na diele. V tomto prípade je zmluva uzavretá v okamihu, kedy bol tento úkon zhotoviteľa uskutočnený, ak k nemu došlo pred uplynutím lehoty rozhodujúcej pre prijatie návrhu objednávateľa. Všetky telefonické informácie i informácie z osobného jednania sú až do písomného potvrdenia objednávateľom a zhotoviteľom nezáväzné.

III. Cena
Cena za dielo alebo službu musí byť dohodnutá v zmluve. Ak nie je stanovené inak, dohodnutá cena sa rozumie ako fakturovaná netto cena (bez dane z pridanej hodnoty).

IV. Platobné podmienky
Ak nie je výslovne stanovené inak, sú faktúry predávajúceho splatné do 14 (štrnástich) dní od ich vystavenia. Faktúra je zaplatená dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.

V. Dôsledky omeškania platby
V prípade omeškania sa so zaplatením fakturovanej čiastky je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% dlžnej čiastky za každý deň omeškania, ak nie je stanovené v zmluve inak. Povinnosťou zaplatiť zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody. Ak objednávateľ mešká s platením, je zhotoviteľ oprávnený i bez predchádzajúcich upozornení zastaviť ďalšie práce na diele a nemôže sa týmto spôsobom dostať do omeškania s plnením dodávky.

VI. Termín a miesto plnenia
Termín a miesto plnenia sa stáva záväzným až v čase jeho uvedenia na potvrdení objednávky. V prípade, ak klient nedodržiava termíny, ktoré boli predom dohodnuté a je preukázateľné, že sa tak stalo, spoločnosť Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA nezodpovedá za vzniknuté omeškania a neberie na seba žiadnu hmotnú, nehmotnú a finančnú zodpovednosť za škody vzniknuté klientovi. V prípade meškania s plnením objednávky zo strany zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z výšky diela za každý deň omeškania, ak nie je v zmluve stanovené inak.

VII. Náležitosť objednávky
Presná identifikácia objednávajúceho – presný názov firmy, adresa vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, meno osoby zodpovednej za objednávku, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Presná identifikácia osoby – (prípadne viac osôb) zodpovednej za prevzatie diela, telefónne spojenie. Presné označenie diela – špecifikácia diela.
U objednávateľa sa má za to, že osoba, ktorá podpíše objednávku je k tomuto úkonu oprávnená v súlade s § 13 Obchodného zákonníka.

VIII. Zmeny a storno objednávok
Zmena alebo storno objednávok je možné do 12 hodín nasledujúceho pracovného dňa po dni objednania. Neskoršie zmeny budú znamenať preúčtovanie vzniknutých dodatočných nákladov, ktoré bude s týmito úkonmi účtovať výrobca, ako i vznik nároku zhotoviteľa na náhradu inej škody, ktorá mu týmto vznikne.

IX. Odovzdanie diela
Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo a podpísať odovzdávací/ preberací protokol, kde svojím podpisom potvrdzuje odovzdanie diela v jeho plnej funkčnosti, spĺňajúce náležitosti a podmienky v zmysle špecifikácie, ktorá je súčasťou zmluvy.

X. Prevzatie diela
Objednávateľ je povinný prevziať dielo a podpísať odovzdávací/ preberací protokol, kde svojím podpisom potvrdzuje prevzatie diela a jeho plnú funkčnosť, a splnenie náležitostí a podmienok v zmysle špecifikácie, ktorá je súčasťou zmluvy.

XI. Poradenstvo
V každom prípade je objednávateľ i naďalej povinný preštudovať si príslušnú dokumentáciu, poprípade i za súčinnosti odborníkov z danej oblasti.

XII. Reklamácia
Pri reklamácii sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

XIII. Výhrada vlastníckeho práva
Dielo, ktoré bude predmetom zmluvy, zostáva vo vlastníctve zhotoviteľa až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny, vrátane súvisiacich platieb (hlavne DPH a pod.). Všetky ilustrácie vytvorené ilustrátorom/ grafikom spoločnosti Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA,  podliehajú zákonu o ochrane autorských práv a podľa tohto zákona s nimi musí byť nakladané.

XIV. Odstúpenie od zmluvy
Objednávateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí služby zrušiť maximálne do 48 hodín od podpisu zmluvy o poskytnutí služby zaplatením odstupného (storno poplatku) vo výške rovnajúcej sa 20% ceny zmluvne dohodnutej služby + príslušnej výške DPH. Akýmkoľvek neskorším stornom služby zo strany objednávateľa, sa objednávateľ zaväzuje uhradiť odstupné (storno poplatok) vo výške celej ceny zmluvne dohodnutej služby + príslušnej výške DPH. Zmluva sa ruší keď klient v uvedených lehotách písomne oznámi spoločnosti Miroslav Obermajer – VESELÁ REKLAMA, že svoje právo využíva a určené odstupné (storno poplatok) súčasne v uvedených lehotách zaplatí.
Zmluvný vzťah založený Zmluvou môžu zmluvné strany predčasne ukončiť na základe obojstrannej dohody, ktorá musí byť vyhotovená v písomnej forme.
V prípade, že objednávateľ mešká so zaplatením ceny za dielo alebo súvisiacich platieb a dlžné čiastky neuhradí ani v dostatočne primeranej lehote určenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je v tomto prípade povinný vrátiť zhotoviteľovi poskytnuté plnenia a nahradiť mu škodu vzniknutú v súvislosti s odstúpením od zmluvy. Zánikom zmluvy však nie sú dotknuté právo zhotoviteľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody ako ani iných práv, ktoré vzhľadom k svojej povahe majú trvať i po ukončení zmluvy.

XV. Riešenie sporov
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že všetky prípadné nezrovnalosti alebo spory (ďalej len „spory“), ktoré by medzi nimi vznikli v súvislosti s výkladom, realizáciou alebo platnosťou zmlúv uzavretých medzi nimi, sa budú snažiť vyriešiť dohodou. Ak by sa jednaním nepodarilo dospieť k dohode, vec postúpi príslušná strana na rozhodnutie súdu príslušnému podľa sídla odporcu.

Tieto VOP sú platné od 20.09.2017