Pracovné zošity pre deti predprimárneho vzdelávania

Už v predaji!

Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia a milí rodičia!

Radi by sme Vám dali do ponuky pracovné zošity určené pre deti predprimárneho vzdelávania. Ide o sériu šiestich zošitov určených ako pomôcka na rozvoj detí. V predškolskom období dieťa spoznáva svet najmä cez vlastnú skúsenosť. Pri rozvíjaní vnímania sú dôležitou (integrujúcou)  zložkou  výtvarné činnosti, ktoré sú nástrojom komunikácie dieťaťa s vonkajším svetom. Zvedavosť detí je prirodzeným prejavom učenia sa. Preto sú ilustrácie nakreslené tak, aby dieťa nielen zaujali, ale aby podporili poznávacie procesy a  rozvíjanie vizuomotoriky. Vďaka čiernobielemu prevedeniu pracovných listov môže dieťa  obrázky ľubovoľne vyfarbiť, čo výrazne pomáha rozvíjať jemnú motoriku dieťaťa. Postavičky majú veľké nosy a iné vtipné prvky, ktoré vedia deti zabaviť. Tým zvyšujú záujem detí o zotrvanie v činnosti. Pomocou pracovných listov môžu deti získavať spôsobilosť sústrediť sa na vlastnú činnosť v miere zodpovedajúcej  úrovni dieťaťa predškolského veku . Pre učiteľky v materských školách a predškolských zariadeniach môžu byť pomocníkom pri ich práci a vzdelávaní detí.

 Pracovné zošity sú vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách platným od 1. septembra 2016. Zošity budú dostupné aj v nemeckom jazyku.

Zošity: Som šikovný škôlkar (grafomotorika 1- píšem, kreslím, maľujem) a som šikovný škôlkar (grafomotorika 2-  píšem, kreslím, maľujem)  sú zamerané na grafomotorické  úlohy od menej zložitých, až po zložitejšie. Pre deti predškolského veku sú dôležité, pretože je to jedno z kritérií, ktoré sú posudzované pri nástupe do základnej školy.

Zošity: Som šikovný škôlkar (počítam, kreslím, maľujem) a som šikovný predškolák (počítam, kreslím, maľujem) sú zamerané na stvárnenie matematických (logických) úloh (ktoré slúžia ako pomôcka v materskej škole), pri ktorých si dieťa rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie.

Zošity: Som šikovný škôlkar (poznávam, kreslím, maľujem) a som šikovný predškolák (poznávam, kreslím, maľujem) ich cieľom je podporiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole pri poznávaní prírodných reálií a spoločenského prostredia. Pracovný zošit umožňuje deťom  v predškolskom veku hravou formou aplikovať ich poznanie z bežného života a zo života v materskej škole.

 

Veľká vďaka patrí našim recenzentkám pani Mgr. Miroslave Višňovskej, PhD a pani Mgr. Michaele Vargovej, PhD, ktoré nám pomohli dotiahnuť pracovné zošity do finálnej verzie.

Radi by sme poďakovali aj veľmi milým a ochotným pani riaditeľkám a učiteľkám, ktoré testovali naše pracovné listy v materských školách a napísali aj svoje postrehy k daným listom (ako zvládli úlohy deti). Veľmi nám to pomohlo a ceníme si Váš čas a ochotu.

Pracovné zošity si môžete kúpiť v dvoch veľkostiach:

Zošit malý         

formát: A4 (210 x 297 mm)

knih. sprac.: spinková väzba

 

Zošit veľký

formát: A3 (297 x 420 mm)

knih. sprac.: spinková väzba

 

Všetky úlohy pracovného zošita môžu byť doplňujúce k vzdelávacím aktivitám, ktoré vedú k dosahovaniu výkonových štandardov. Pracovné zošity obsahujú 39 až 41 pracovných listov a deti a učitelia ich môžu používať počas celého školského roka. Orientačne
sú zoradené podľa ročných období a typických tém pre daný mesiac v roku. Učitelia však môžu robiť výber pracovných listov podľa plánovaných tém v konkrétnej materskej škole.

Ukážky zo série pracovných zošitov pre predprimárne vzdelávanie: